BA590

Schéma zapojenia

Montážny otvor

Potvrdenie voľby

Modré

Červené